بهمن ماه سال هزار و چهارصد تصمیم بر این شد که حرکتی انجام بدهم در حد بضاعت در حد قد کوتاه این حقیر در راستای آرمان ها و اهداف مورد نظر در ابتدا صفحه اینستاگرام خط را راه انداری کردم تا بتوانم مطالب زیبایی که در مطالعات شخصی به آن برمیخورم را با بقیه دوستانم با اشتراک بگذارم احساس خوبی که از این کار به من دست داد موجب انرژی بیشتر و نتیجتا احداث سایت خط شد.
همواره در طول این مسیر شعری از شیخ اجل سعدی شیرازی همراه من بود و باعث انرژی بیشتر در من می‌شد
نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم              نامت اندر دهن پیر جوان اندازم