situs judi slot

تاریخ بیهقی (PDF)

تومان 10,000

کتاب «تاریخ بیهقی» اثر «ابوالفضل محمد بیهقی» است. در توضیحاتی دربارهی کتاب آمده است: «تاریخ بیهَقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشته‌ی ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی است که موضوع اصلی آن تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی و دودمان غزنوی است.